CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Công ty Cổ Phần Dệt 10-10 là một trong những Công ty đi đầu trong việc thực hiện Những Chính sách trách nhiệm Xã hội đối với Toàn thể Công ty, Nhà máy sản xuất của Công Ty. Công Ty CP Dệt 10-10 luôn quan tâm đến các Chính sách trách nhiệm xã hội như sau:

1, Công ty luôn quan tâm đến vệ sinh môi trường, an toàn và sức khỏe cho toàn thể CB-CNLĐ, góp phần tạo điều kiện làm việc thuận lợi trong công ty.

2, Công ty chú trọng gắn kết mối quan hệ giữa các CB-CNLĐ và các cấp lãnh đạo trong Công ty nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, hòa nhã , đẩy mạnh tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong mọi lĩnh vực để mang lại hiệu quả cao nhất trong công việc.

Để thực hiện tốt các chính sách nêu trên, Công ty CP Dệt 10-10 Cam kết:

1, Thực hiện, đáp ứng tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn SA 8000:2014;

2, Thực hiện, tuân thủ Hiếp pháp, pháp luật nói chung và những quy định pháp luật về Lao động nói riêng của Nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và tôn trọng các điều ước quốc tế.

3, Duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý Trách nhiệm Xã hội theo Tiêu chuẩn SA 8000:2014;

4, Các tài liệu của hệ thống quản lý Trách nhiệm xã hội được lập thành văn bản, thực hiện, duy trì, truyền đạt có hiệu quả dễ hiểu tới toàn bộ CB-CNLĐ trong Công ty và công bố công khai rộng rãi tới các bên quan tâm.

5, Chính sách của Công ty có sẵn ở các nơi công cộng.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(đã ký)

Chính sách Trách nhiệm xã hội

Trả lời

0243 862 1736 Liên hệ Facebook Liên hệ Facebook